ThaiWPS ร่วมกับ INET จับมือพันธมิตร เปิดโครงการสาธิตห้องเรียนตัวอย่าง 4.0 หรือ Classroom 4.0

ThaiWPS ร่วมกับ INET จับมือพันธมิตร เปิดโครงการสาธิตห้องเรียนตัวอย่าง 4.0 หรือ Classroom 4.0

 
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายพงศ์พรหม ยามะรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ThaiWPS บริษัท อาร์เอมไอ โกลบัล เวนเจอร์ส จำกัด ร่วมกับ INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดโครงการสาธิตห้องเรียนตัวอย่าง 4.0 โดยใช้โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ปทุมธานี เป็นโรงเรียนนำร่อง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลง โดยเป็นส่วนหนึ่งของ “ Digital Cloud Solution “ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก” ( Local to Global : Thailand to the Word )

 

Digital Cloud Solution ที่นำมาเสนอในโครงการนี้คือ ThaiWPS : Education Version / One ID / One Office 2561 / One VDI 2561 หรือ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน / OpenLandScape / INET VDO Conference / Business Intelligence

ส่วนรายละเอียด Content ที่เลือกใส่ในคอมพิวเตอร์เสมือน ก็จะมี

  • Job Inspiration (วิธีการเตรียมตัวสำหรับการมุ่งสอบในอาชีพต่างๆ)
  • Travel (แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ)
  • Motivation (แนวคิดในเชิงบวกที่สร้างแรงจูงใจ)
  • General Knowledge (ความรู้รอบตัว)
  • News (ข่าวที่สนใจ)
  • รวมถึงรายละเอียดและคำอธิบายของการอบรมการใช้ทักษะพัฒนาคอมพิวเตอร์ (Digital Literacy)

ซึ่งเป้าหมายในการแจกลิขสิทธิ์ของ ThaiWPS ในโครงการสาธิตห้องเรียนตัวอย่าง 4.0 ยังอยู่ในขั้นตอนของการกระจายลิขสิทธิ์ ไปยังพันธมิตร เช่น มูลนิธิไทยรัฐ และมหาวิทยาลัยต่างๆในภาคกลาง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 514,730 ลิขสิทธิ์ มูลค่า 669,149,000 (หกร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และกำลังดำเนินการขยายไปสู่ภาคอื่นๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก ตามลำดับ

สำหรับการมอบลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์เอกสารเพื่อการศึกษา ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) ปทุมธานี ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 748 ลิขสิทธิ์ หรือคิดเป็นมูลค่า 972,400 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 

อ่านข้าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.beartai.com

ข่าวสารอัพเดท